Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE ROBÓT PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDAMIROWIE

Zamawiający Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 1/2020
Termin składania ofert 2020-02-28 12:00
Miejsce składania ofert ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, 58-420 Lubawka lub mailowo: rafalczura95@gmail.com
Status Unieważnione

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE Z POWODU BRAKU OFERT.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

Osoba upoważniona do kontaktu:
Sławomir Sławiński - Dyrektor
tel. 75 74 11 369, e-mail: dyrektor.mgok@gmail.com

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

 • wykonanie wyłazu dachowego o wym. 90 x 90 cm

SPECYFIKACJA: właz typu FAKRO (lub inny), do obróbki wyłazu dachowego zastosować kołnierze uszczelniające dostarczone do pokryć z blachy falistej (preferowana firma – FAKRO); należy oprzeć kołnierz wyłazowy na krokwiach, a pomiędzy nimi zamontować belki poprzeczne; kołnierz składający się z 4 elementów (dolny, dwa boczne i górny) dolny składający się z podklejonej masy plastycznej należy przykleić do pokrycia dachowego; elementy wykończenia kołnierza należy wywinąć na łatach dachowych, a następnie pokryć je blachą dachową

 • wykonanie montażu ławy kominowej (pomost inspekcyjny) i drabiny kominowej

 

 • przemurowanie komina w części wylotowej

SPECYFIKACJA: należy usunąć luźne elementy komina, oczyścić spoiny, uzupełnić ubytki w spoinach zaprawą murarską odporną na wysokie temperatury (preferowana - PARKANEX ZKO); [przyczyną konieczności wykonania prac są braki w spoinowaniu cegieł]

 • uzupełnienie deskowania w ścianie szczytowej (elewacja południowo-zachodnia)

SPECYFIKACJA: uzupełnienie należy wykonać zaimpregnowaną deską sosnową o grubości 2cm; deski należy oczyścić z zanieczyszczeń, osuszyć i pokryć pierwszą warstwą impregnatu (preferowany – VIDARON), po wyschnięciu ok 12 godzin należy nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia również na 12 godzin, tak przygotowane deski należy przymocować do konstrukcji ściany szczytowej wkrętami do drewna

Cena obejmuje koszt całkowity wykonania robót wraz z zakupem niezbędnych materiałów.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce robót: Świetlica Wiejska w Niedamirowie, Niedamirów 67, 58-420 Lubawka

Oględziny miejsca robót możliwe są po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie pod numerem 609 759 414.

Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
 2. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1 do niniejszego zapytania;
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
 4. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

 1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 1. Cena oferty – 100%

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.kultura.lubawka.eu.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście, droga pocztowy tradycyjnej lub elektronicznej na adres Zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

e-mail: rafalczura95@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 12.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Sławomir Sławiński – tel. 609 759 414.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2020-02-14 15:07:12
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-02-14 15:07:12
Data ostatniej aktualizacji 2020-02-14 15:07:12
Ilość pobrań 431
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian