Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie projektu kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Miszkowicach

Zamawiający Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 2/2020
Termin składania ofert 2020-03-03 12:00
Miejsce składania ofert ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, 58-420 Lubawka lub dyrektor.mgok@gmail.com
Status Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie projektu kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Miszkowicach”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

Osoba upoważniona do kontaktu:
Sławomir Sławiński - Dyrektor
tel. 75 74 11 369, e-mail: dyrektor.mgok@gmail.com

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Miszkowicach (adres: Miszkowice 73, 58-420 Lubawka). Opracowany projekt stanowić będzie podstawę do wykonania budowlanych robót termomodernizacyjnych budynku oraz do ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną budynku, finansowanych ze środków zewnętrznych.

 1. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oględziny świetlicy możliwe są po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie pod numerem 609 759 414.

Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
 2. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1 do niniejszego zapytania;
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
 4. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 1. Cena oferty – 100%

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.kultura.lubawka.eu.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście, droga pocztowy tradycyjnej lub elektronicznej na adres Zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

e-mail: dyrektor.mgok@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 12.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Sławomir Sławiński – tel. 609 759 414.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2020-02-21 11:38:08
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-02-21 11:38:08
Data ostatniej aktualizacji 2020-02-21 11:38:08
Ilość pobrań 494
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian