Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa węgla typu ekogroszek na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim

Zamawiający Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 5/2020
Termin składania ofert 2020-09-08 10:31
Miejsce składania ofert ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
Status Rozstrzygnięte

Lubawka, 08.09.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa węgla typu ekogroszek na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

Osoba upoważniona do kontaktu:
Sławomir Sławiński - Dyrektor
tel. 75 74 11 369, e-mail: slawinski.slawomir@kultura.lubawka.eu

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę węgla o masie 15 ton typu ekogroszek o następujących parametrach:

 • kaloryczność minimum 26 MJ/kg
 • wartość popiołu do 6%
 • zawartość siarki do 0,6%
 • granulacja od 8 do 20 mm
 • wilgotność do 10&
 • spiekalność – niska
 • pakowany w workach

Cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu, załadunku i rozładunku węgla.

 1. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: Wiejski dom Kultury w Chełmsku Śląskim, ul. Rynek 14, 58-407 Chełmsko Śląskie. Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;

 

 1. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1 do niniejszego zapytania;

 

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
 2. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

 1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 1. Cena oferty – 100%

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.kultura.lubawka.eu oraz BIP Gminy Lubawka.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową na adres Zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2020 r. o godz. 12.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Sławomir Sławiński – tel. 609 759 414.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2020-09-08 10:31:42
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-09-08 10:31:42
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-08 10:31:42
Ilość pobrań 441
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian