Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - instruktor ds. kultury w WDK Chełmsko Śl.

Zamawiający Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 1/2021
Termin składania ofert 2021-03-01 15:19
Miejsce składania ofert a) osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 6a; b) pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: Nabór 2021 – WDK Chełmsko Śląskie; c) pocztą elektroniczną na adres: dyrektor.mgok@gmail.com
Status Aktualne

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

ogłasza nabór na stanowisko instruktor ds.  kultury

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach
  o służbie cywilnej - nie dotyczy obywateli polskich.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe ,
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji kultury, w tym przede wszystkim ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, i innych,
 3. znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych i informatycznych,
  w szczególności Word, Excel oraz podstawowe programy do obróbki grafiki (PhotoShop, Gimp lub inne),
 4. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 5. odporność na stres,
 6. łatwość podejmowania decyzji,
 7. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Opracowywanie planów merytorycznych i finansowych działalności Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim dotyczących kompleksowej organizacji imprez kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych oraz rekreacyjnych w formie: imprez plenerowych, festynów, spektakli, koncertów, wystaw, turniejów i zawodów, itp.
 • Organizacja imprez kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
  w szczególności:
 1. opracowywanie programów artystycznych i harmonogramów imprez, w tym wyszukiwanie artystów, wykonawców i innych realizatorów programów artystycznych i harmonogramów imprez,
 2. dokonywanie uzgodnień z artystami, zespołami muzycznymi i pozostałymi realizatorami programów artystycznych i harmonogramów imprez,
 3. nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych z artystami, zespołami muzycznymi
  i innymi realizatorami programów artystycznych i harmonogramów imprez,
 4. dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprez poprzez zapewnienie niezbędnych służb oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych im zadań,
 5. dokonywanie niezbędnych uzgodnień z podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz ład i porządek publiczny,
 6. organizowanie środków technicznych oraz usług potrzebnych do realizacji imprez,
 7. uzgadnianie z właściwymi merytorycznie pracownikami spraw związanych
  z oczekiwanym kształtem działań promocyjnych organizowanych imprez, w tym także przekazywanie im niezbędnych danych i informacji do prowadzenia działań promocyjnych,
 8. uzgadnianie oraz wykonywanie wraz z pozostałymi pracownikami innych prac związanych z prawidłową organizacją imprez.
 • Staranne gospodarowanie powierzonym mieniem, a w szczególności dbałość
  o sprawność i należyty stan techniczny użytkowanego mienia oraz prowadzenie
  i rozliczanie wynajmów sal oraz wyposażenia.
 • Zakupy dostaw i usług na potrzeby organizowanych imprez zgodnie z planem finansowym placówki oraz przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Sporządzanie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Wiejskiego Domu Kultury w zakresie imprez a wymaganej przepisami prawa bądź poleceniami przełożonych, w szczególności planów, sprawozdań, informacji, zestawień, itp.
 • Udział w pracach wewnątrzzakładowych komisji i zespołów powoływanych
  na potrzeby zapewnienia właściwego działania Pracodawcy.
 • Prowadzenie współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami publicznymi, osobami fizycznymi  i podmiotami gospodarczymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Pracodawcy.
 • Doraźne zastępstwa za innych pracowników.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 9. ewentualne referencje.

 

Proces aplikacji zakończony zostanie rozmową kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie miał za zadanie przedstawić własne pomysły i inicjatywy działalności Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim w roku 2021.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

 1. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 6a,
 2. pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: Nabór 2021 – WDK Chełmsko Śląskie
 3. pocztą elektroniczną na adres: dyrektor.mgok@gmail.com

w terminie do dnia 12.03.2021 r. do godz. 12:00

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

UWAGA (!)

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki
PDF, 193,37KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2021-03-01 15:18:51
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-03-01 15:18:51
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01 15:18:51
Ilość pobrań 437
PDF, 275,99KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2021-03-01 15:19:00
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-03-01 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01 15:19:00
Ilość pobrań 442
drukuj
metryka
historia zmian