Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 3/2023
Termin składania ofert 2023-08-16 10:56
Miejsce składania ofert zgodnie z treścią zaproszenia
Status Aktualne

Lubawka, 7 sierpnia 2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania zadania obejmującego

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce,

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2023 r.

Termin złożenia oferty: do 25 sierpnia 2023 r. godz. 12:00

Sposób składania ofert:

 1. osobiście w Domu Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka
 2. listownie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, 58-420 Lubawka
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kultura.lubawka.eu

z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-mail „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce ″.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Komplet sprzętu ma składać się z następujących elementów:

 • HK Linear 5 112 FA + łączniki -  2 sztuki
 • HK Linear Sub 1200 A – 2 sztuki
 • Pokrowiec na HK Linear 5 112 FA – 2 sztuki
 • Pokrowiec na HK Linear Sub 1200 A – 2 sztuki
 • Shure BLX288E/PG58 T11 – 2 sztuki
 • Behringer XR18 – 1 sztuka
 • Case transportowy dedykowany do SHURE BLX288E i Behringer XR18 z szufladami na cztery mikrofony i dwa nadajniki – 1 sztuka
 1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

Cena brutto za dostawę sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia – 100 punktów

Sposób oceny ofert dla kryterium - cena:

            B/A * Z = Lp               

gdzie:

A - cena w zł w ocenianej ofercie,

B - najniższa cena w zł w ocenianych ofertach,

Z - znaczenie kryterium w punktach - 100 pkt,

Lp - liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny oferty dla kryterium - cena.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. Wykonawca przedkładający propozycję zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, zawierającym cenę całkowitą
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
drukuj
metryka
historia zmian